Cur­ri­cu­lum Fach Sozi­al­wis­sen­schaf­ten / Politik

Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 5
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 6
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 7
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 8
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 9
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Klas­se 10
Cur­ri­cu­lum für den Dif­fe­ren­zie­rungs­be­reich Geschich­te-Poli­tik Jahr­gangs­stu­fe 9
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Einführungsphase
Schul­in­ter­nes Cur­ri­cu­lum Qualifikationsphase